Všeobecné obchodní a provozní podmínky

 1. Základní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní a provozní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a upravují práva a povinnosti účastníků při provozování a užívání dále definovaných webových stránek.
 2. Pojmy
  1. Provozovatel -
   Společnost: Eco Face s.r.o.
   se sídlem: Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno
   IČO: 25539311
   zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 30640
   +420 725 139 758
   podpora@genesis-bazar.cz
  2. Autorský zákon - zákon č. 121/2000 Sb. - Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským.
  3. Blog – Prostor na Serveru pro zveřejnění Článků Uživatelů.
  4. Článek – Text vytvořený Registrovaným Uživatelem, který je určen k publikaci na Blogu.
  5. Diskuze - Diskuze Uživatelů, které se skládá z diskuzních Příspěvků.
  6. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
  7. Podmínky – Tyto obchodní a provozní podmínky.
  8. Příspěvek – Příspěvek Uživatele v rámci Diskuze.
  9. Inzerát - Nabídka zboží a služeb zveřejněná Inzerenty k nabídce Zájemcům.
  10. Inzerent - Uživatel, který na Serveru zveřejní Inzerát.
  11. Registrovaný Uživatel - Uživatel, který provedl registraci na Serveru.
  12. Server - Internetové stránky dostupné z adresy www.genesis-bazar.cz provozované Provozovatelem.
  13. Uživatel - Osoba, které využívá služby Serveru. Uživatel může být buď registrovaný nebo neregistrovaný.
  14. Zájemce - Uživatel, který má zájem o zboží nebo službu nabídnutou v Inzerátu.
 3. Popis služby
  1. Server je webovou stránkou mimo jiné sloužící inzertní portál, Blog a Diskuzní fórum. Server je provozován Provozovatelem.
 4. Registrace Uživatele
  1. Uživatel může být buď registrovaný nebo neregistrovaný. K některým funkcím a službám Serveru mohou mít přístup pouze Registrovaní uživatelé. Registrování i neregistrování Uživatelé jsou povinni při užívání Serveru dodržovat Podmínky. Registrovaní uživatelé mají na Serveru zřízen uživatelský účet.
  2. Registrace Uživatele se provádí prostřednictvím webového formuláře na Serveru, a to zadáním emailové adresy a hesla nebo prostřednictvím služeb třetích stran (např. Facebook, Google). V případě využití služeb třetích stran, je Uživatel povinen dodržovat i podmínky těchto služeb. Provozovatel může požadovat ověření emailové adresy.
  3. Heslo musí být jedinečné a Uživatel by ho neměl využívat v jiných službách, aby bylo minimalizováno riziko jeho zneužití.
  4. Při registraci Uživatelského účtu je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
  5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen emailovou adresou a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
  6. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  7. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Uživatel svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti z těchto Podmínek.
  8. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  9. V případě zpřístupnění ze strany Provozovatele může Uživatel využít i uživatelský účet vytvořený u služeb provozovaných partnery provozovatele. Na tuto možnost bude Uživatel Provozovatelem upozorněn. Uživatel se poté považuje za Registrovaného uživatele.
  10. Provozovatel může Uživateli umožnit, aby svůj Uživatelský účet propojil s jiným uživatelským účtem zřízeným ve službách provozovaných partnery provozovatele. Uživatel je v případě propojení účtu povinen souhlasit s obchodním podmínkami všech serverů, jejich uživatelské účty budou propojeny. Propojení musí Uživatel odsouhlasit.
 5. Inzerce
  1. Uživatel může vkládat na Server Inzeráty, prostřednictvím kterých nabízí své zboží a služby dalším Uživatelům. Inzeráty se na Server umísťují prostřednictvím webového formuláře.
  2. Provozovatel může před zveřejněním Inzerátu vyžadovat ověření telefonního čísla Uživatele prostřednictvím kontrolní SMS
  3. Za obsah Inzerátu odpovídá Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsahu Inzerátu. Inzerent je při zadávání Inzerátů povinen dodržovat Podmínky a obecně závazné předpisy.
  4. Inzerent je v rozhraní při vkládání Inzerátu povinen vyplnit všechny položky označené jako povinné, zejména je povinen uvést pravdivé údaje o své osobě, aktivní e-mailovou adresu a telefonní číslo. Provozovatel si vyhrazuje právo Inzeráty, které neobsahují kontaktní údaje Inzerenta nebo obsahují kontaktní údaje Inzerenta nepravdivé nebo neaktuální, ze Serveru bez náhrady smazat.
  5. Inzerent nesmí inzerovat:
   • nelegální zboží nebo služby (např. drogy, steroidy a podobně)
   • kradené zboží
   • zboží či služby propagující nacismus nebo jiné zakázané ideologie
   • zboží či služby propagující nenávist, násilí či rasovou nesnášenlivost
   • nabídky do MLM systémů, pyramidových her, podvodných schémat a podobně
   • zboží či služby pro jejichž prodej musí mít Inzerent odpovídající povolení nebo licenci, pokud Inzerent toto povolení nemá
   • nelicencované nebo nezákonné hazardní hry či sázky
   • zboží, služby, data či jiné produkty porušující autorská práva, ochranné známky či jiná práva k nehmotným statkům
   • zboží a služby napomáhající či propagující trestnou činnost, odcizené zboží včetně digitálních a virtuálních produktů
   • léky a jiné zdravotnické prostředky
   • omamné, psychotropní látky a jedy a náčiní k jejich výrobě či distribuci
   • lidi, ani části lidských těl (kromě vlasů a paruk)
   • zboží a služby, na které se vztahují mezinárodní sankce
   • ohrožené rostlinné a živočišné druhy
   • erotické služby, agresivní pornografii a násilí, zejména dětskou pornografii, zoofilii, znásilnění a jiné násilí na lidech
   • služby a zboží, které jsou v rozporu s dobrými mravy.
  6. Inzerát nesmí:
   • být v rozporu s právními předpisy České republiky
   • porušovat dobré mravy
   • obsahovat pornografii, a to zejména dětskou pornografii, zoofilii, znásilněné i jiné násilí na lidech
   • obsahovat vulgární nebo obscénní výrazy
   • obsahovat urážky
   • obsahovat výzvy k nelegálnímu jednání
   • obsahovat projevy agrese, násilí nebo ponižování a jejich propagaci
   • obsahovat projevy diskriminace nebo její propagaci
   • zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob
   • zasahovat do práva na ochranu názvu pověsti a soukromí právnických osob
   • zasahovat do autorských práv nebo ochranných známek třetích osob
  7. Inzerent je v Inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném zboží a/nebo službě, včetně údajů o funkčnosti zboží, případném poškození, opotřebení, vadách a podmínek prodeje zboží/poskytnutí služby. Pokud je to možné, tak je povinen případné vady a poškození doplnit fotografií zboží.
  8. Inzerent odpovídá za to, že obsahem Inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k Inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta neodpovídá.
  9. Inzerent není oprávněn připojovat fotografie, videa či obrázky z jiných Inzerátu, které byly pořízeny jinými Inzerenty.
  10. Provozovatel je oprávněn přiložené obrázky nebo fotografie jakkoliv upravovat, včetně vložení vodoznaku.
  11. V jednom Inzerátu může být inzerován pouze jeden typ zboží nebo služeb. Inzerent je oprávněn v jednom Inzerátu inzerovat tentýž typ zboží nebo služeb ve více exemplářích.
  12. Inzerent není oprávněn vkládat na Server duplicitní Inzeráty. Duplicitním Inzerátem se rozumí Inzerát shodný nebo téměř shodný s jiným Inzerátem.
  13. Inzerentem vložený Inzerát je na Serveru zobrazován omezenou dobu a to 365 dní. Inzerent bere na vědomí, že uplynutím doby 30 dní ode dne vložení Inzerátu nebude Inzerát dále zobrazován.
  14. Inzerent bude Zájemcem kontaktován prostřednictvím kontaktního formuláře, který je zobrazován v detailu Inzerátu. Obsah kontaktního formuláře Provozovatel odešle na emailovou adresu Inzerenta, uvedenou Inzerentem při vkládání Inzerátu. Po odeslání kontaktního formuláře Zájemce Inzerentovi probíhá veškerá následující komunikace výlučně mezi Inzerentem a Zájemcem. Zájemce má možnost Inzerenta kontaktovat také přímo na telefonním čísle uvedeném Inzerentem, pokud Inzerent umožnil zobrazení svého telefonního čísla při vkládání Inzerátu.
  15. Inzerent je oprávněn jím vložený Inzerát kdykoli odstranit.
  16. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi Inzerentem a Zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného zboží a/nebo služby, ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Vztah mezi Inzerentem a Zájemcem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Odpovědnost za dodání, převzetí zboží nebo poskytnutí služby a zaplacení zboží a/nebo služby nese plně Inzerent a Zájemce.
  17. Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které dle jeho uvážení nesplňují tyto podmínky, odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Provozovatel je rovněž oprávněn kdykoli Inzerenta vyřadit ze systému a/nebo mu odepřít přístup na Server, a to zejména z důvodu porušení některého z ustanovení těchto podmínek.
  18. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Inzeráty, vyžadují-li to změny na Serveru či oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je Provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.
  19. Jednotlivé Inzeráty mohou být za účelem zobrazování na Serveru zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Inzerátů na Serveru, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.
  20. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání loga Serveru do fotografií připojených Inzerentem k Inzerátu a zobrazovaných na Serveru.
  21. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu Inzerátu z hlediska pravopisných chyb a/nebo překlepů v textu před zobrazením Inzerátu na Serveru. Gramatickou úpravou Inzerátu nepřebírá Provozovatel odpovědnost za pravdivost údajů obsažených v Inzerátu, ani za to, že Inzerent je oprávněn zboží prodat a/nebo službu poskytnout a že Zájemce je oprávněn zboží koupit nebo službu přijmout. Provozovatel je dále oprávněn změnit velikost Inzerentem vložených verzálek, odstranit nadměrný počet vykřičníků a podobně.
  22. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat, zda Inzeráty zveřejňované na Serveru nejsou duplicitní. Provozovatel je oprávněn duplicitní Inzeráty ze Serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
  23. Provozovatel si vyhrazuje právo u nově registrovaných Inzerentů ověřit platnost Inzerenty zadaného telefonního čísla a emailu prostřednictvím ověřovací sms a/nebo ověřovacího emailu. V případě, že Inzerent zadá k Inzerátu telefonní číslo nebo email, který není Provozovatelem ověřen, vyhrazuje si Provozovatel právo Inzerát nezveřejnit do doby, než bude telefonní číslo nebo emailové adresa ověřena ze strany Provozovatele.
  24. Provozovatel neodpovídá za funkčnost Inzerátu, ani za jeho ztrátu nebo vymazání.
 6. Topování inzerátů
  1. Topované Inzeráty jsou zobrazovány na zvýhodněných pozicích ve výpisu Inzerátů. Topování Inzerátů je zpoplatněno dle těchto Podmínek.
  2. Doba platnosti topování má sjednaný počet dnů. Po uplynutí této doby se Inzerát zobrazuje jako nezvýhodněný.
  3. Topovaný Inzerát zůstává ve výpisu Inzerátů ve zvýhodněné pozici do okamžiku zvýhodnění jiného Inzerátu jiným Inzerentem. V okamžiku topování jiného Inzerátu jiným Inzerentem se dříve topovaný Inzerát posune na druhou zvýhodněnou pozici. Ve stejném smyslu probíhá posun po dalších pozicích.
  4. Inzerát je topovaný po dobu tří dnů, poté se posune na původní pozici, na níž byl před topováním.
  5. V případě, že Provozovatel odmítne zveřejnit/nezveřejní/odstraní topovaný inzerát, tak cena za topování se nevrací. Finanční náhrada se neposkytuje.
  6. Ceník a další podmínky topování Inzerátů jsou zveřejněny na Serveru.
  7. Cena za topování Inzerátu se platí prostřednictvím kreditového systému. Podmínky kreditového systému jsou stanoveny ve zvláštních podmínkách kreditového systémů dostupných na Serveru.
 7. Diskuze
  1. Server poskytuje službu Diskuze, kde Uživatelé mohou diskutovat prostřednictvím přidávání Příspěvků na jednotlivá témata.
  2. Vkládat příspěvky může pouze Registrovaný uživatel, a to prostřednictvím webového formuláře na Serveru.
  3. Uživatel, který diskuzní vlákno vytvořil, ho může upravit nebo odstranit, ale pouze do doby přidání další Příspěvků jiným Uživatelem.
  4. V rámci diskusního vlákna mohou uživatelé reagovat přidáváním vlastních Příspěvků. Tyto Příspěvky může Uživatel odstranit nebo upravit, ale pouze do doby přidání dalšího Příspěvku jiným Uživatelem.
  5. Uživatelé jsou povinni ve svých příspěvcích dodržovat pravidla stanovené těmito Podmínkami.
  6. Příspěvky nesmí:
   • být v rozporu s právními předpisy České republiky
   • porušovat dobré mravy
   • obsahovat vulgární nebo obscénní výrazy
   • obsahovat urážky
   • obsahovat výzvy k nelegálnímu jednání
   • obsahovat projevy agrese, násilí nebo ponižování a jejich propagaci
   • obsahovat projevy diskriminace nebo její propagaci
   • zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob
   • zasahovat do práva na ochranu názvu pověsti a soukromí právnických osob
   • zasahovat do autorských práv nebo ochranných známek třetích osob
   • obsahovat zjevnou ani skrytou reklamu, pokud není Podmínkami povolena
  7. Za povolenou reklamu se považuje reklama na Inzeráty nebo na produkt či stránku na Serveru.
  8. Uživatel nesmí rušit diskusi přidáváním Příspěvků mimo věcný kontext diskuze nebo bezdůvodného opakování diskuzních příspěvku.
  9. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli Příspěvek, skupinu diskusních příspěvků nebo všechny diskusní příspěvky, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový Příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.
  10. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskusi Uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku, v odůvodněných případech může Provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu do Diskuse i z jiných důvodů.
 8. Blog
  1. Server poskytuje prostor pro publikování článků Registrovaných uživatelů v rámci Blogu.
  2. Vložit Článek může pouze Registrovaný uživatel, a to prostřednictvím textového editoru na Serveru.
  3. Zveřejnění článku musí být schváleno Provozovatelem.
  4. Uživatel může článek upravovat, zveřejnění každé úpravy však musí být schváleno Provozovatelem.
  5. Pokud chce Uživatel článek odstranit, musí o odstranění požádat Provozovatele.
  6. Uživatelé jsou povinni ve svých Článcích dodržovat pravidla stanovené těmito Podmínkami, etickým kodexem blogera a pokyny Provozovatele.
  7. Články nesmí:
   • být v rozporu s právními předpisy České republiky
   • porušovat dobré mravy
   • obsahovat vulgární nebo obscénní výrazy
   • obsahovat urážky
   • obsahovat výzvy k nelegálnímu jednání
   • obsahovat projevy agrese, násilí nebo ponižování a jejich propagaci
   • obsahovat projevy diskriminace nebo její propagaci
   • zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob
   • zasahovat do práva na ochranu názvu pověsti a soukromí právnických osob
   • zasahovat do autorských práv nebo ochranných známek třetích osob
   • obsahovat zjevnou ani skrytou reklamu, .pokud není Podmínkami povolena
  8. Za povolenou reklamu se považuje reklama na Inzeráty nebo na produkt či stránku na Serveru.
  9. Schválení a zveřejnění Článku podléhá výlučné vůli Provozovatele. Zveřejnění Článku není nárokovatelé.
  10. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli Článek, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový Článek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v Podmínkách.
 9. Autorské právo
  1. Materiály publikované na Serveru mohou mít charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu s Autorským zákonem.
  2. Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na stránkách pouze pro svou vlastní potřebu. Zveřejňování nebo rozšiřování obsahu Serveru, či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu Serveru či jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu Serveru pouze pro osobní účely a pouze za předpokladu, že takovéto ukládání, resp. kopírování není u příslušné položky vyloučeno buď výslovným zákazem nebo softwarovou ochranou.
  3. Užití autorských děl publikovaných na Serveru v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému užití souhlas.
  4. V případě, že Uživatel nahraje na Server obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, vytvoří Článek, Příspěvek nebo jakýkoliv jiný obsah, který je autorským dílem, uděluje tímto Provozovateli nevýhradní, časově a územně neomezenou licenci k užití takového autorského díla a k jeho publikaci na Serveru. Dále uděluje Provozovateli právo spojit tento materiál s jiným autorským dílem a upravit ho pro účely jeho publikace. Provozovatel není povinen uvádět označení autora takového autorského díla.
  5. Uživatel je oprávněn na Server umístit pouze takový obsah, ke kterému je oprávněn poskytnout Provozovateli práva uvedená v tomto článku. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel Provozovateli za škodu.
  6. V případě, že Uživatel na Server umístí jakýkoliv obsah, který porušuje autorská práva třetích osob, je Provozovatel oprávněn bez předchozího upozornění tento obsah odstranit.
 10. Doručování
  1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
  2. Uživatel doručuje Provozovateli korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto Podmínkách. Provozovatel doručuje Uživateli korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho uživatelskému účtu.
 11. Mimosoudní řešení sporů
  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Provozovatelem a Uživateli z kupní smlouvy.
  2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  3. Provozovatel je oprávněn k provozování Serveru na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 12. Ochrana osobních údajů
  1. Tento článek zakotvuje pravidla ochrany osobních údajů Uživatele ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“). Provozovatel se GDPR při zpracování osobních údajů Uživatele řídí a zpracovává osobní údaje pouze v souladu s GDPR.
  2. Při registrování uživatelského účtu, vystavení Inzerátu nebo zájmu o Inzerát dochází k předání osobních údajů Uživatele Provozovateli a jejich následnému zpracování Provozovatelem.
  3. Osobními údaji, které bude Provozovatel o Uživateli zpracovávat, jsou jeho jméno (přezdívka), email, fakturační údaje (ulice, číslo popisné, město, PSČ).
  4. Právním základem zpracování osobních údajů je, že tyto osobní údaje jsou nutné k užívání Serveru, a to především vkládání Inzerátu, zprostředkování vztahu mezi Inzerentem a Zájemcem, publikování Příspěvků a Článků.
  5. Osobní údaje budou Provozovatelem zpracovávány po dobu existence jeho uživatelského účtu a 10 let po ukončení záruční doby jako důkaz proti právním nárokům. Osobní údaje, které je nutno dle příslušných zákonů uchovávat i poté, budou zpracovávány po dobu určenou příslušnými právními předpisy. Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s uživatelským účtem budou zpracovávány 10 let po posledním přihlášení, pokud Uživatel svůj účet nezruší dříve.
  6. K osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci Provozovatele a externí zpracovatelé – což jsou účetní, daňoví, právní a marketingoví poradci Provozovatele a dále poskytovatelé webových služeb a analytických nástrojů.
  7. Osobní údaje mohou být předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze v případě zálohy dat za účelem lepší ochrany dat a osobních údajů před ztrátou či zničením.
  8. Uživatel má právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.
  9. Uživatel může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
  10. Bližší a podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, kterými se Provozovatel řídí. V těchto zásadách jsou také podrobně uvedena a popsána práva týkající se ochrany osobních údajů, která může Uživatel v souvislosti se svými osobními údaji uplatnit. Zásady jsou dostupné na Serveru.
 13. Závěrečná ustanovení
  1. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Provozovatel není ve vztahu ke Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Všechna práva k Serveru, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Provozovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Server nebo jejich část bez souhlasu Provozovatele.
  4. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel nesmí při využívání Serveru používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  5. Uživatel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  6. Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021

Všeobecné obchodní a provozní podmínky kreditový systém

 1. Základní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní a provozní podmínky pro kreditový systém jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a upravují práva a povinnosti účastníků při provozování a užívání dále specifikovaného kreditového systému.
 2. Pojmy
  1. Provozovatel -
   Společnost: Eco Face s.r.o.
   se sídlem: Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno
   IČO: 25539311
   zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 30640
  2. Kredit – poukázka pro Uživatele ve sjednané hodnotě na poskytnutí bonusu dle pravidel sjednaných v těchto Podmínkách. Jedná se oKredity se dělí na Běžný Kredit a Extra Kredit.
  3. Extra Kredit – Kredit, který je možno zakoupit u Provozovatele a je možno ho užívat pouze u Provozovatele.
  4. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
  5. Partneři – Obchodní partneři Provozovatele, kteří taktéž umožňují využívat Běžné Kredity.
  6. Podmínky – Tyto obchodní a provozní podmínky Kreditového systémů.
  7. Server – Internetové stránky dostupné z adresy www…………….cz a další provozované Provozovatelem nebo Partnery, kteří využívají Kreditový systém.
  8. Uživatel – Fyzická osoba, se zaregistrovala na některém ze Serverů.
 3. Popis služby
  1. Uživatel získává za nákupy a využívání služeb Provozovatele nebo Partnerů Běžné Kredity. Výši získaných Běžných Kreditů a podmínky jejích získání jsou určeny Provozovatelem nebo Partnery a Podmínkami.
 4. Získání Běžných Kreditů
  1. Prostřednictvím Kreditového systému Provozovatel a jeho Partneři poskytují za dále stanovených podmínek Uživateli Kredity, které může Uživatel využít k získání bonusů a dalších služeb na Serverech, případně si za ně kupovat různé služby.
  2. Kredity nebudou Uživatelům přiznány pokud:
   • Kredity byly získány v rozporu s dobrými mravy,
   • Kredity byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému,
   • Uživatel odstoupil od smlouvy, došlo k vrácení zboží nebo ke zrušení objednané služby.
  3. Uživatel bere na vědomí, že Kredity jsou svázány s uživatelským účtem Uživatele a není možno je převést na jiný uživatelský účet. V případě zrušení uživatelského účtu Uživatele Kredity zanikají.
 5. Získání Extra Kreditů
  1. Extra Kredity si může Uživatel od Provozovatele pouze zakoupit.
  2. Cena zakoupení Extra Kreditů je 30 Kč/kredit, výši ceny se Uživatel taktéž dozví před potvrzení koupě Extra Kreditů. Z povahy Extra Kreditů nejsou s Extra Kredity spojené žádné další náklady a cena je konečná.
  3. Možnosti využití Extra Kreditů jsou uvedeny na Serveru Provozovatele.
  4. Při zadání objednávky Extra Kreditů si Uživatel vybere počet Extra Kreditů a způsob platby. Před odesláním objednávky je Uživateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Uživatel Provozovateli kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Uživateli považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Uživatele o tom, že se seznámil s Podmínkami.
  5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Provozovatel Uživateli potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou Uživatel při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Uživatele na emailovou adresu Uživatele.
  6. Extra Kredity jsou Uživateli dodány tím, že jsou přičteny na jeho Uživatelský účet, k tomuto dojde nejpozději do 1 pracovního dne po připsání platby kupní ceny za Extra Kredity. K přičtení Extra Kreditů dojde následně automaticky.
  7. Všechny objednávky Extra Kreditů přijaté Provozovatelem jsou závazné. Uživatel může zrušit objednávku pouze se souhlasem Provozovatele.
  8. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že celá kupní cena není uhrazena Uživatelem do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy pak platí, že Uživatel od kupní smlouvy odstoupil, smlouva se od svého začátku ruší a objednávka je stornována.
  9. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Uživatel podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
  10. V případě bezhotovostní platby je závazek Uživatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.
  11. Provozovatel nepožaduje od Uživatele předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před připsáním Extra Kreditů není zálohou.
  12. Podle zákona o evidenci tržeb je Provozovatel povinen vystavit Uživateli účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  13. Uživatel, který uzavřel kupní smlouvu na Extra Kredity mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
  14. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne připsání Extra Kreditů na Uživatelský účet Uživatele.
  15. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Uživatel odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
  16. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Uživatel využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný Provozovatelem na Serveru zde. Odstoupení od kupní smlouvy (řádně vyplněný formulář) zašle Uživatel na e-mailovou adresu Provozovatele podpora@genesis-bazar.cz
  17. Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi Extra Kreditů, pokud již Extra Kredity nebo jejich část využil.
 6. Využití Kreditů
  1. Uživatel může Kredity využít dle nabídky Provozovatele nebo jeho Partnerů. Jedná se především o slevy na zboží, na dopravu nebo další služby poskytované Provozovatelem nebo Partnery. Konkrétní způsoby využití Kreditů jsou uvedeny na Serverech, včetně podmínek pro možnost jejich využití.
  2. Běžné Kredity je možné sdílet mezi jednotlivými Servery Provozovatele a jeho Partnery. Kredity získané na jednom Serveru je možno využít i na jiném Serveru, pokud to není ze strany Provozovatele nebo Partnera znemožněno.
  3. Extra Kredity je možno využívat pouze na Serveru Provozovatele.
  4. Platba za některé služby Provozovatele může probíhat pouze prostřednictvím Extra Kreditů.
  5. Podmínky a způsoby využití Kreditů jsou na Serveru.
 7. Další ujednání
  1. Kredity není možno vyměnit za peníze. V případě zrušení Kreditů, Kreditového systému nebo pozbytí platnosti Kreditů nemá Uživatel nárok na zaplacení žádné náhrady v penězích.
  2. V případě, že některý z Partnerů přeruší nebo přestane podporovat Kreditový systém, nebo je některý Server vyjmut z možnosti využívat Kredity, nemá Uživatel nárok na žádnou kompenzaci.
  3. Provozovatel a Partneři mohou jakkoliv a kdykoliv změnit podmínky za nichž jsou na jejich Serverech získávány Kredity.
  4. Provozovatel a Partneři mohou jakkoliv a kdykoliv změnit bonusy a podmínky využití Kreditů na jejich Serverech.
  5. Uživatel není oprávněn Kredity převádět na třetí osoby, nebo je jakkoliv prodávat. V případě porušení tohoto ustanovení může Provozovatel bez náhrady uživatelský účet Uživatele zrušit nebo mu odebrat získané Kredity.
 8. Platnost Kreditů
  1. Každý získaný Kredit má platnost 6 měsíců. Využije – li Uživatel své Kredity, budou odečítány vždy nejprve Kredity nejdříve získané (nejstarší). Platnost Extra Kreditů je však časově neomezená.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou dle Podmínek obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Provozovatel není ve vztahu ke Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  3. Podmínky doplňují obecné obchodní podmínky vydané Provozovatelem nebo Partnery na příslušných Serverech.
  4. Ochrana osobních údajů a práva spotřebitelů jsou upravena v obecných obchodních podmínkách vydaných Provozovatelem nebo Partnery na příslušných Serverech.
  5. Uživatel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
  6. Znění Podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Podmínky nabývají účinnosti dnem 3.1.2024

Přidat